Harris Farm Albury
614 Young Street
Albury NSW 2640
Australia